۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان : این نشانی از حماقت و بلاهت است