۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان: اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان : این نشانی از حماقت و بلاهت است

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن:  کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

اوتار دایره ناشناخته اند: : کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: : کشف اصل در هندسه مدرن:  کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان عالمان جهان

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان عالمان جهان:  دانشمندان عالمان جهان : شیوه محاسبه عدد پی کشف شد

اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.:  گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: : گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: د: دانشمند عالم دریاب

اوتار دایره ناشناخته اند: د: دانشمند عالم دریاب: : دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره .....