۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

وتر های دایره ناشناخته اند

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن:  کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

اوتار دایره ناشناخته اند: : کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: : کشف اصل در هندسه مدرن:  کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان عالمان جهان

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان عالمان جهان:  دانشمندان عالمان جهان : شیوه محاسبه عدد پی کشف شد

اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.:  گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: : گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

اوتار دایره ناشناخته اند: د: دانشمند عالم دریاب

اوتار دایره ناشناخته اند: د: دانشمند عالم دریاب: : دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره .....

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...:  کشف پر ارزش ترین اصل در ... : اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه : اصل : محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به ن...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...: گوگل دلالی و حمایت از با... : اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و ... :  اصل :طول هر ضلع مثلث متساو...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...: گوگل دلالی و حمایت از با... : اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و ... :  اصل :طول هر ضلع مثلث متساو...