۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید: اندیشه و خلاقیت من با معاضدت ستاره و پرگار علم و دانش را متحول کردند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید: اندیشه و خلاقیت من با معاضدت ستاره و پرگار علم و دانش را متحول کردند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید: اندیشه و خلاقیت من با معاضدت ستاره و پرگار علم و دانش را متحول کردند

عالمان و دانشمندان محترم جهان بدانید

اندیشه و خلاقیت من با معاضدت ستاره و پرگار علم و دانش را متحول کردند


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصل : هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

اصل : هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

هندسه و ترسیم لازم و ملزوم یکدیگر اند


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصلی بسیار قاطع و استوار در ریاضیات

اصلی بسیار قاطع و استوار در ریاضیاتعالمان دانشمندان محترم بدانید

ابله و احمقی که عدد را رسم می کند در بلاهت و حماقت تالی ندارد


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عاامان دانشمندان جای پرگار را در میان اعداد به من ...

عاامان دانشمندان جای پرگار را در میان اعداد به من نشان بدهید

جای پرگار در میان اعداد کجا است؟


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم: هندسه و حساب دو موضوع کاملا" متفاوت هستند می شود گفت دو مطلب متنافراند .

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم: هندسه و حساب دو موضوع کاملا" متفاوت هستند می شود گفت دو مطلب متنافراند .

درک و فهم

هندسه و حساب دو موضوع کاملا" متفاوت هستند
می شود گفت دو مطلب متنافراند .


۱۳۹۴ دی ۸, سه‌شنبه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان با پرگار بیگانه اند

عالمان و دانشمندان با پرگار بیگانه اند

دانشمندان جهان به درستی پرگار را نمی شناسند.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصل اساسی و خیره کننده در هندسه مدرن

اصل اساسی و خیره کننده در هندسه مدرن

اصل :

۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن سرشار از خلاقیت و نوآوری است.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن سرشار از خلاقیت و نوآوری است.: حیف است افکار و اندیشه عالم دراختیار احمق و ابله جهان قرار گیرد

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن سرشار از خلاقیت و نوآوری است.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن سرشار از خلاقیت و نوآوری است.: حیف است افکار و اندیشه عالم دراختیار احمق و ابله جهان قرار گیرد

هندسه مدرن سرشار از خلاقیت و نوآوری است.

حیف است افکار و اندیشه عالم دراختیار احمق و ابله جهان قرار گیرد

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : قطر . شعاع برهر وتری عمود شود تولید قثا می کند

هندسه مدرن

اصل :
قطر . شعاع برهر وتری عمود شود تولید قثا می کند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

هندسه مدرن

اصل :
هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : در هندسه مدرن تمام نظریه ها مردوداند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : دایره شاه شکل هندسه مدرن است  شاه شکل هندسه مدرن

هندسه مدرن

اصل :
در هندسه مدرن تمام نظریه ها مردوداند

هندسه مدرن

اصل :
استدلال در هندسه مدرن فقط انطباق است

هندسه مدرن

اصل :
دایره شاه شکل هندسه مدرن است
 شاه شکل هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : در هندسه مدرن تمام نظریه ها مردود اند.

هندسه مدرن

اصل :
در هندسه مدرن تمام نظریه ها مردود اند.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : در هندسه مدرن هزل و خزعبل اعتبار ندارد

هندسه مدرن

اصل :
در هندسه مدرن هزل و خزعبل اعتبار ندارد

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : هندسه مدرن میدان اندیشه و خلاقیت است

هندسه مدرن

اصل :
هندسه مدرن میدان اندیشه و خلاقیت است

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...: اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن : اصل : تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است . ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...

 اصل .: درهندسه مدرن تعریف به شکل و عدد تبدیل نمی شود

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل .: درهندسه مدرن تعریف به شکل و عدد تبدیل نمی شود

هندسه مدرن

اصل .:
درهندسه مدرن تعریف به شکل و عدد تبدیل نمی شود

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : عدد با شکل هندسی سنخیتی ندارد

هندسه مدرن

اصل :
عدد با شکل هندسی سنخیتی ندارد

هندسه مدرن

اصل :
در هندسه مدرن عدد جایگاهی ندارد.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مردن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مردن: اصل : هندسه مدرن مترادف با ستاره و پرگار است

هندسه مردن

اصل :
هندسه مدرن مترادف با ستاره و پرگار است

هندسه مدرن

اصل :

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : هندسه مدرن مبین ترسیمات ستاره و پرگار است .

هندسه مدرن

اصل :
هندسه مدرن مبین ترسیمات ستاره و پرگار است .

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : دو خط موازی یکدیگر را هرگز  قطع نمی کنند. .

هندسه مدرن

اصل :
دو خط موازی یکدیگر را هرگز  قطع نمی کنند. .

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : در هندسه مدرن عدد به خط به سطح و حجم تبدیل نمی شود.

هندسه مدرن

اصل :
در هندسه مدرن عدد به خط به سطح و حجم تبدیل نمی شود.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : واحد طول در هندسه مدرن متر است

هندسه مدرن

اصل :
واحد طول در هندسه مدرن متر است

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی است

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است . ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است

هندسه مدرن

اصل :
تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است .
ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است

هندسه مدرن

اصل :
هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی است