۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...: اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن : اصل : تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است . ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است