۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): علم و دانش مجسم

علم و دانش مجسم

هندسه علم است  دانش است


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): نکته ای ظریف کوتاه بس مهم

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): نکته ای ظریف کوتاه بس مهم: عدد وجود خارجی ندارد. از جمله اعداد یکی عدد پی است . پس پی وجود خارجی ندارد.

نکته ای ظریف کوتاه بس مهم

عدد وجود خارجی ندارد.
از جمله اعداد یکی عدد پی است .
پس پی وجود خارجی ندارد.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصل فولادین

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصل فولادین

اصل فولادین

اصل:

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): تبدیل حجم ها به یکدیگر

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): تبدیل حجم ها به یکدیگر: اصل  :  در هندسه مدرن تمام احجام به یکدیگر تبدیل می شوند.

تبدیل حجم ها به یکدیگر

اصل  :
 در هندسه مدرن تمام احجام به یکدیگر تبدیل می شوند.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" ب...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" ب...: اصل : کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند بایکدیگر برابر و مساوی اند . اصل : کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر و ...

عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" بی اطلاع اند

اصل :
کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند بایکدیگر برابر و مساوی اند .
اصل :
کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر و مساوی اند.
اصل :
در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محورتقارن و ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت می مانداصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین ...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین ...: اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و د... : اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالم...

عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبراند

قضیه : در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و درادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می مانداصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر انداصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر اند: قضیه : در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و در ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می مانند.

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر اند

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر اند: قضیه : در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و در ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می مانند.

عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر اندقضیه :
در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و در ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می مانند.


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصل :عالم یک تنه بر همه جهل جهان غلبه می کند

اصل :عالم یک تنه بر همه جهل جهان غلبه می کنداصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع...: قضیه : کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر ومساوی اند

دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع هسنید

قضیه :
کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر ومساوی اند


اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هس...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هس...: قضیه : کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند با یکدیگر برابر و مساوی هسیتند

عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هستید

قضیه :
کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند با یکدیگر برابر و مساوی هستند