۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" بی اطلاع اند

اصل :
کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند بایکدیگر برابر و مساوی اند .
اصل :
کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر و مساوی اند.
اصل :
در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محورتقارن و ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت می ماند