۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هس...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هس...: قضیه : کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند با یکدیگر برابر و مساوی هسیتند