۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبراند

قضیه : در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و درادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می ماند