۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

عالمان دانشمندان جهان شما از این قضایا بی اطلاع هستید

قضیه :
کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند با یکدیگر برابر و مساوی هستند