۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع...: قضیه : کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر ومساوی اند