۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

دانشمندان عالمان جهان شما از قضایای معتبر بی اطلاع هسنید

قضیه :
کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر ومساوی اند