۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" ب...

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): عالمان و دانشمندان از این اصول هندسه مدرن کاملا" ب...: اصل : کلیه زوایای همراس که کمان های مساوی داشته باشند بایکدیگر برابر و مساوی اند . اصل : کلیه زوایای همراس مساوی دارای کمان های برابر و ...