۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

نکته ای ظریف کوتاه بس مهم

عدد وجود خارجی ندارد.
از جمله اعداد یکی عدد پی است .
پس پی وجود خارجی ندارد.