۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

عالمان و دانشمندان تا کنون از این قضیه بی خبر اندقضیه :
در انتقال راس زوایای همراس روی هر نقطه از محور تقارن و در ادامه آن نسبت بین زوایا ثابت باقی می مانند.