۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

عاامان دانشمندان جای پرگار را در میان اعداد به من نشان بدهید

جای پرگار در میان اعداد کجا است؟