۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

هندسه مدرن

اصل :
تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است .
ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است