۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...:  کشف پر ارزش ترین اصل در ... : اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه : اصل : محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به ن...